Personuppgifts- och cookiepolicy

1.    INTRODUKTION

Tack för att du besöker folk o folk! Anora åtar sig att skydda din integritet och dina personuppgifter i relation till folk o folk i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Den här personuppgifts- och cookiepolicyn beskriver hur Anora behandlar dina personuppgifter på folk o folk och hur webbplatsen använder cookies. Vi ber dig läsa igenom policyn innan du använder webbplatsen. Om du inte godkänner den ska du inte använda webbplatsen.

2.    ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1    Personuppgiftsansvarig

Anora Sweden AB, P.O. Box 27084, 102 51 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer kring denna policy kan du kontakta oss på +46 (0)8 557 790 00 (växel) eller skicka ett e-postmeddelande till info@folkofolk.se.

2.2    Grund och syften för behandlingen 

Du kan besöka webbplatsen folk o folk utan att skicka in några personuppgifter. Men du kan välja att göra det genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, spara din inköpslista, köpa en produkt eller interagera med oss på något annat sätt (t. ex. i sociala medier eller genom att fråga efter information eller rapportera ett problem med webbplatsen). 

Om du skickar in dina personuppgifter till Anora, behandlar Anora personuppgifterna på en eller flera av följande rättsliga grunder: 

 • ditt samtycke

 • uppfyllande av Anoras rättsliga förpliktelser

 • fullgörande av ett avtal mellan dig och Anora.

 • Anoras berättigade intressen

Baserat på ovanstående grunder kan Anora behandla dina personuppgifter för ett eller flera av följande syften:

 • Kundservice

   

  – Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig när du kontaktar oss för kundsupport. Vi kan också använda dina personuppgifter för utveckling, underhåll och administration av webbplatsen folk o folk och relaterade tjänster (inklusive analys och klassificering av kundbasen och relaterade aktiviteter, mätning och analys av trafiken och optimering av webbplatsens innehåll).

 • Marknadsföring

   

  – Vi kan behandla dina personuppgifter för marknadsföring och reklam. Detta kan inkludera att vi kontaktar dig för att informera om nya produkter eller tjänster när vi har ditt samtycke eller det är tillåtet på annat sätt. Vi kan också använda dina personuppgifter för att göra vår kommunikation mer personlig och ge dig mer relevant information, till exempel genom att komma med rekommendationer och visa anpassat innehåll i våra tjänster.  

 • Köp

   

  – Om du köper våra produkter behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera produkterna till dig. Vi bokför också dina köp, inklusive betalning och leveransuppgifter.

 • Annan företagshantering

   

  – Baserat på Anoras berättigade intressen, och förutsatt att sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller din frihet som registrerad, kan vi behandla dina personuppgifter med syfte att upptäcka, utreda och förebygga olagliga aktiviteter och försvara Anoras intressen, till exempel i rättsliga förfaranden.

2.3    Insamlande av uppgifter och lagring

De insamlade uppgifterna inkluderar personuppgifter som du har skickat in till oss (till exempel kontaktuppgifter) och din IP-adress. Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftena som specificeras ovan, såvida inte tillämplig lagstiftning föreskriver en längre lagringsperiod. Framför allt kan vi komma att lagra dina personuppgifter under den tidsperiod som det krävs för att fastställa, utöva och försvara eventuella juridiska rättigheter.

2.4    Mottagare och utlämning

Dina personuppgifter tas emot av Anoras anställda som behöver behandla personuppgifterna för syftena som specificeras ovan. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter på följande sätt: 

 • Koncernföretag och underleverantörer

   

  – Vi kan lämna ut dina personuppgifter till företag inom Anora-koncernen och Anoras underleverantörer som behandlar personuppgifter för Anoras räkning för syftena som specificeras ovan. Sådana underleverantörer kan inkludera företag som underlättar dina beställningar, betalningsföretag, budfirmor och företag som analyserar och hanterar vår marknadsföring. Utlämningen kan omfatta användning av resurser och servrar utanför EU/EEA. Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EEA, kommer vi att säkerställa att överföringarna följer gällande lagstiftning (bland annat genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

   

 • Myndigheter

   

   – Det kan krävas att vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter enligt gällande lagstiftning eller som svar på rättsliga förfaranden.

 • Sammanslagningar och förvärv

   

  – Vid eventuell försäljning, konsolidering eller omorganisation av vårt företag (till exempel sammanslagningar och förvärv), kan vi om det är lämpligt komma att lämna ut dina personuppgifter till presumtiva eller faktiska köpare eller deras rådgivare. 

3.    DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter, när så är lämpligt och med möjliga begränsningar på grund av gällande lagar:

 • Rätt att ta tillbaka samtycke

   

  – Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka detta. 

   

 • Rätt till tillgång

   

  – Du är berättigad att få information om vilka personuppgifter om dig som finns hos Anora och att få en kopia på dessa personuppgifter.

   

 • Rätt till rättelse

   

  – Du har rätt att begära att Anora rättar felaktiga personuppgifter. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till radering och begränsning av behandlingen

   

  – Du kan be Anora att ta bort personuppgifter om dig, eller att begränsa sättet som Anora använder dina personuppgifter på, till exempel om det inte längre finns rättslig grund för behandlingen eller om uppgifterna inte längre behövs för syftet de behandlades för, såvida inte Anora har en rättighet eller skyldighet att lagra och behandla sådana uppgifter. 

   

 • Rätt att göra invändningar

   

  – Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, på rättsliga grunder med koppling till din specifika situation. Anora kan avslå begäran och fortsätta behandlingen på rättslig grund.

   

 • Rätt till dataportabilitet

   

  – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut personuppgifter som du har tillhandahållit till Anora och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

   

 • Rätt att anföra klagomål

   

  – Du är berättigad att anföra ett klagomål om Anoras behandling av personuppgifter eller en påstådd överträdelse av gällande lagar, till kvalificerad dataskyddsmyndighet i EU-landet där du bor eller arbetar.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Anora enligt sektion 2.1 ovan. Du kan dessutom sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev via en länk som finns med i varje nyhetsbrev. 

4.    WEBBPLATSANALYSER OCH COOKIES

På folk o folk använder vi webbplatsanalyser för att samla in teknisk och annan anonym information om användningen av webbplatsen (till exempel platser, tider och preferenser). Vi använder också cookies, det vill säga textfiler som placerats på din dator, och cookieliknande filer och tekniker för att analysera hur webbplatsen används. Vi hänvisar allmänt till dessa som ”cookies”. Sådana cookies tillhandahålls av Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Conversion Tracking Pixel och Twitter Conversion Tracking Pixel för statistiska syften och för att samla in information om användningen av webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via cookies kan läggas samman och anonymiseras. 

Syftet med att använda webbplatsanalyser och cookies är att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen, diagnosticera tekniska problem, analysera trender och administrera webbplatsen. Om du inte vill ta emot cookies eller inte länge vill samtycka till användningen av dem, kan du ställa in din webbläsare så att de avaktiveras. Du bör dock vara medveten om att avaktivering av cookies kan hindra dig från att använda vissa tjänster på webbplatsen. Om du vill ta bort cookies från din webbläsare hittar du specifika riktlinjer på följande webbplatser:

5.    UPPDATERINGAR

Eftersom Anora vill förbättra sin datahantering kontinuerligt kan vi komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Vi hoppas att du läser personuppgiftspolicyn emellanåt för att se om några ändringar har gjorts.