Allmänna villkor | folk o folk

Allmänna villkor

Tack för att du besöker www.folkofolk.se (”webbplatsen”). Dessa villkor gäller för allt innehåll och all användning av webbplatsen. Du samtycker till dessa villkor genom att öppna och använda webbplatsen. Om du inte godkänner dem, kan du inte använda webbplatsen. Webbplatsen drivs av Altia Sweden AB på Sandhamnsgatan 63 A, Box 27084, SE-10251 Stockholm, nedan kallat ”Altia”. Altia har rätt att efter eget beslut när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor. Gå gärna igenom de här villkoren då och då eftersom alla ändringar är bindande för dig som använder webbplatsen:

  1. Du får bara använda webbplatsen om du uppnått den ålder då det är tillåtet att dricka alkohol enligt lag. Du får bara använda webbplatsen för privat bruk och inte i kommersiellt syfte. Genom att öppna webbplatsen samtycker du också till Altias princip om en ansvarsfull alkoholkonsumtion.
  2. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, ladda upp, publicera eller överföra några delar av materialet som finns på webbplatsen i något kommersiellt syfte eller för annat än privat bruk utan föregående skriftligt medgivande från Altia.
  3. Alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) i och till allt material på webbplatsen (inklusive logotyper, varumärken, designer, text, fotografier och grafiska bilder) ägs av Altia. Inga titlar eller immateriella rättigheter överförs till dig när du öppnar eller använder webbplatsen.
  4. Materialet på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”, och utan några garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Altia ger inga garantier för att funktionerna på webbplatsen är utan avbrott eller fel, att innehållet är felfritt, korrekt eller tillförlitligt, eller att webbplatsen eller servern där materialet görs tillgängligt är fritt från virus eller andra skadliga komponenter. I enlighet därmed friskriver Altia sig i den maximala utsträckning som lagen tillåter från alla utfästelser och garantier rörande webbplatsen, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier om korrekthet, fullständighet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Vidare ansvarar inte Altia eller något av koncernens företag eller deras chefer, direktörer, medarbetare, aktieägare eller agenter för eventuella skador (inklusive direkta, indirekta, tillfälliga, påföljande och exemplariska skador eller skador med skadeståndsansvar), förluster, skador eller personskador som är relaterade till eller uppstår som en följd av eller som ett resultat av åtkomst, användning eller avsaknad av möjlighet att använda webbplatsen, eller som orsakas av bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekter, fördröjningar vid överföringar eller datorvirus.
  5. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa länkar är endast avsedda som information. Altia gör ingen granskning av dessa webbplatser från tredje part och har ingen kontroll över eller något ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Altia gör därför inga utfästelser om dessa webbplatser, materialet som finns där eller eventuella resultat som kan bli följden av att de används. Om du bestämmer dig för att besöka någon av webbplatserna från tredje part som webbplatsen länkar till, sker det helt på egen risk.
  6. Alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter (inklusive rättigheterna att modifiera och vidareföra eventuella immateriella rättigheter) i och till kommentarer, förslag, idéer (däribland idéer om produkter och annonsering), eller annat material som kommuniceras via webbplatsen eller på annat sätt skickas till Altia, blir Altias exklusiva egendom. Altia måste inte behandla sådant material som konfidentiellt, och ansvarar inte för eventuell användning eller utlämnande av materialet, och företaget måste inte erbjuda någon ersättning, särskild hantering eller erkännande för materialet. Du får inte skicka in material som är, eller kan uppfattas som, rättighetskränkande, olagligt, kränkande, nedsättande, diskriminerande, obscent, pornografiskt, hädiskt eller integritetskränkande eller som utgör eller uppmuntrar till kriminella eller olagliga handlingar, eller material som innehåller skräppost eller annonsmaterial. Du samtycker till att du är ansvarig för allt material som du skickar in, och att du har det fulla ansvaret för materialet, till exempel legalt, innehållsmässigt och upphovsrättsligt.
  7. Du får inte missbruka webbplatsen (inklusive hackning).
  8. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor avgörs uteslutande av svensk domstol. Om en tvist mellan en konsument och Altia kan inte lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten också göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (www.arn.se) för att få sitt ärende prövas.