Köpvillkor

Tack för att du besöker www.folkofolk.se (”webbplatsen”). På den här sidan hittar du de villkor som gäller för försäljning och köp av produkter som distribueras via webbplatsen (”produkter”). Läs igenom försäljningsvillkoren noga innan du genomför ett köp. Här anges viktig information om t.ex. produkterna, priser, betalning, leverans, returnering, ansvar och lösande av tvister.

 1. Försäljare
  Produkterna säljs av Altia Sweden AB, Box 27084, 112 58 Stockholm, Sverige, med organisationsnummer 55661030-5601 ("Altia"). Fysisk adress: Garpebodavägen 4
  196 37 Kungsängen.

 2. Bindande avtal
  Du ingår ett bindande avtal med Altia när Altia skickar en försändelsebekräftelse till dig (se nedan). Ditt avtal med Altia omfattar: (1) din beställning av de produkter som anges i din orderbekräftelse, ; och (2) dessa försäljningsvillkor (dessa båda poster utgör ”avtalet”). När du köper produkter via webbplatsen bekräftar du att du har läst och förstått avtalet, accepterat det och godkänner det som bindande. Om du inte godkänner avtalet eller inte kan uppfylla villkoren i det kan du inte köpa några produkter.

 3. Köpkvalificering
  Endast personer som är bosatta i Sverige kan köpa produkter via webbplatsen.
  För att kunna köpa produkter via webbplatsen måste du kunna ingå ett bindande avtal med Altia och inte hindras av gällande lagstiftning. När du köper produkter garanterar du att du uppfyller dessa krav.

 4. Köp av produkter

  Erbjudande – När Altia offentliggör en beskrivning av en produkt på webbsidan innebär detta ett erbjudande till dig från Altia att ingå ett avtal gällande försäljning och köp av produkten. Altia kan ändra eller ta tillbaka erbjudandet efter eget gottfinnande utan några skyldigheter.

  Beställning – för att kunna beställa produkter måste du: (1) lägga produkterna i kundvagnen, (2) slutföra köpprocessen, vilket innebär att du anger vissa uppgifter (inklusive men inte begränsat till ditt fullständiga namn, din fullständiga leveransadress samt e-postadress) och väljer leveranssätt (3) anger betalningsuppgifter samt (4) bekräftar beställningen. När du bekräftar beställningen godkänner du avtalet som bindande. Observera att du inte kan reservera produkterna i din kundvagn innan du bekräftar beställningen. 

  Orderbekräftelse – när du har skickat beställningen erhåller du en e-postbekräftelse att Altia har mottagit beställningen, inklusive alla orderuppgifter (”orderbekräftelse”). Orderbekräftelsen innebär att vi accepterar ditt erbjudande att köpa produkterna och sluter avtalet.

  Annullering – Altia förbehåller sig rätten att annullera en beställning om Altia inte erhåller en auktoriserad betalning, eller om Altia blir medvetet om att du inte är köpkvalificerad enligt paragraf 3 ovan.

  Ändringar – Utan att det påverkar din ångerrätt enligt avsnitt 7 nedan kan du, om du redan har erhållit din orderbekräftelse, endast ändra din beställning (till exempel om du inte vill köpa vissa eller alla produkter, ändra leveranssättet eller betalningsvillkoren) enligt en separat överenskommelse med Altia. Observera att Altia har rätt att enligt eget gottfinnande avslå dessa ändringar. Detta påverkar dock inte din ångerrätt enligt avsnitt 7 eller dina övriga lagstadgade rättigheter. 

 5. Priser och betalning

  Priser – Priserna på webbplatsen omfattar all skatt samt alla tullavgifter och eventuella andra avgifter. De publicerade priserna gäller en viss tid och kan ändras utan föregående meddelande. De priser som anges på webbplatsen omfattar inte fraktkostnaderna (t.ex. kostnader för transport via ett annat företag), men i det slutgiltiga pris som anges under köpprocessen ingår fraktkostnaderna för leverans via det fraktbolag som Altia valt för leverans av produkterna (se avsnitt 6 för mer information). 

  Fel prissättning – Även om vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att uppgifterna på webbplatsen är korrekta kan det ibland förekomma fel vid prissättning av produkter. Om Altia upptäcker att en produkt i din beställning har fel pris meddelar Altia dig så snart som möjligt. Altia har ingen skyldighet att acceptera eller slutföra en beställning av en produkt som erbjudits till ett felaktigt pris, och förbehåller sig rätten att annullera en beställning när som helst innan orderbekräftelsen skickas. Om du redan har betalat produkten betalar Altia tillbaka beloppet utan ränta så snart som möjligt.

  Betalning – Betalning av beställda produkter sker via följande betalningsleverantör: Klarna. När du har slutfört transaktionen erhåller du ett kvitto per epost från betalningsleverantören. 

 6. Leverans

  Leveransvillkor – Produkterna levereras till ett utlämningsställe i närheten av den leveransadress i Sverige som du anger vid beställning. Produkterna levereras till dig via ett fraktbolag som valts av Altia, och när produkterna levereras till dig övergår ägarskap och risker gällande produkterna till dig. 

  Leveranstid – Den normala leveranstiden är normalt 2-7 vardagar efter beställning,  förutsatt att betalning. 

 7. Ångerrätt, returnering och brister

  Ångerrätt – Du har rätt att säga upp avtalet utan skäl inom fjorton (14) dagar efter den dag produkterna levererades till dig. Du måste informera Altia om ditt beslut att säga upp avtalet, antingen med hjälp av den ångerblankett som medföljer orderbekräftelsen eller via e-post eller genom ett annat entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). För att ångerrätten ska tillämpas inom den tillåtna perioden räcker det att du skickar ett meddelande gällande tillämpande av ångerrätten innan denna period har gått ut.

  Returnering – Om du vill säga upp avtalet måste du returnera eller överlämna produkterna till Altia utan vidare dröjsmål, senast fjorton (14) dagar efter det datum du meddelar Altia att du ångrar köpet. Du kan öppna emballaget och inspektera produkterna, men produkterna måste returneras i oförändrat skick. 

  Du returnerar produkterna till Altia på egen bekostnad och måste följa Altias instruktioner. Altia åtar sig att återbetala köppriset för returnerade produkter samt det belopp du betalat för standardleverans (kostnaden för returnering ersätts endast vid bristfälliga produkter) utan vidare dröjsmål och inte senare än fjorton (14) dagar efter det datum du meddelar Altia att du ångrar köpet, under förutsättning att Altia har erhållit de returnerade produkterna. Altia förbehåller sig rätten att dra av en del av det belopp som ska återbetalas om produkternas värde har reducerats på grund av hur du har hanterat varorna. Återbetalningen sker på samma sätt som den ursprungliga betalningstransaktionen, om inget annat överenskommits mellan dig och Altia. Du måste aldrig betala någon extra avgift för denna återbetalning.

  Brister – Altia är skyldigt enligt lag att tillhandahålla varor som motsvarar avtalet. Om du upptäcker brister på en produkt måste du genast meddela Altia per e-post och ange följande uppgifter: (i) ditt namn och kontaktuppgifter, (ii) ditt ordernummer; och (iii) en beskrivning av felet och eventuell ytterligare information om Altia så kräver; samt (iv) om du vill att den bristfälliga produkten ska ersättas av en ny.

  Vid fel på produkten åtar sig Altia att om möjligt ersätta den bristfälliga produkten på egen bekostnad. Om ingen ersättning kan ske, eller om du inte vill att produkten ska ersättas av en ny, gäller följande rättigheter automatiskt om du anmäler felet inom 30 dagar efter leverans av motsvarande produkt, eller om du anmäler felet efter mer än 30 dagar efter leverans men Altia redan har försökt reparera eller ersätta produkten utan framgång, eller enligt Altias gottfinnande under andra omständigheter: (i) du har rätt att säga upp avtalet och returnera produkterna till Altia enligt Altias instruktioner och på Altias bekostnad inom rimliga gränser; och (ii) Altia åtar sig att betala tillbaka köppriset för de bristfälliga produkterna samt dina kostnader för standardleverans inom fjorton (14) dagar efter det datum Altia erhåller returförsändelsen. När du returnerar produkterna till Altia måste du följa Altias instruktioner.

  I den utsträckning gällande lagstiftning tillåter bär Altia inget ansvar för: (i) fel som orsakats av dig, (ii) fel som uppstått på grund av olämplig förvaring eller användning av produkter, (iii) fel som uppstått på grund av att produkterna förändras på grund av naturliga eller fysiska faktorer, och (iv) om produkternas egenskaper inte motsvara dina behov, om detta inte beror på ett fel som Altia bär ansvaret för.

 8. Ansvar

  Garanti – Altia garanterar att produkterna motsvarar beskrivningen samt all annan produktinformation som tillhandahålls på webbplatsen innan avtalet sluts. Om ingen beskrivning finns motsvarar produkterna den normala kvaliteten på liknande produkter.
  I den maximala utsträckning lagen tillåter friskriver sig Altia från alla utfästelser och garantier gällande produkterna, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier gällande icke-intrång, kvalitet, fullständighet, lämplighet för ett visst ändamål eller säljbarhet.


  Begränsat ansvar – Altia tar inget ansvar för förlust av avtal, vinst, förlorade intäkter, transaktioner eller goodwill eller någon annan form av förluster eller skador oavsett skäl. Altias skyldigheter gentemot dig överstiger inte priset på de produkter som utgör grunden för ditt krav. Emellertid begränsas inte Altias ansvar enligt denna paragraf på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning. I synnerhet utesluts inte Altias ansvar vid dödsolyckor eller personskador på grund av underlåtenhet, eller företagets ansvar vid tillhandahållande av bristfälliga varor eller underlåtenhet att överföra ägarskap eller att leverera varorna enligt lämpliga metoder av denna paragraf.

  Dina skyldigheter – Utöver dina övriga skyldigheter enligt detta avtal ska du ansvara för din användning och konsumtion av produkterna.

 9. Personuppgifter

  Du garanterar att alla uppgifter du tillhandahåller Altia via webbplatsen är sanna, korrekta, aktuella och fullständiga på alla sätt. Du åtar dig att: (i) omedelbart informera Altia per e-post om dina personuppgifter ändras, och (ii) inte låta andra personer använda dina personuppgifter på webbplatsen.

  S
  e vår Personuppgifts- och cookiepolicy för information om på vilket sätt Altia använder dina personuppgifter.

 10. Övrigt

  Force majeure – Altia har inga skyldigheter gentemot dig och kan inte anses ha brutit avtalet i form av förseningar eller underlåtenhet att slutföra sina skyldigheter enligt avtalet om denna försening eller underlåtenhet beror på omständigheter som Altia rimligen inte kan styra. Dessa omständigheter omfattar naturkatastrofer, lagstiftning, krig, eldsvåda, översvämning, torka, ofullständiga eller olämpliga instruktioner, elektroniska filer eller andra sorters data och material, strömavbrott, lockout, strejk eller andra åtgärder som vidtas av anställda i samband med eller för att fordra en tvist, eller på grund av oförmåga att förvärva det material som krävs för att uppfylla avtalet.


  Ingen avsägelse – Om du bryter avtalet och Altia inte vidtar några åtgärder gentemot dig kan Altia fortfarande hävda sina rättigheter och vidta åtgärder i andra situationer där du bryter mot avtalet.

  Ändringar – Altia förbehåller sig rätten att ändra avtalet när som helst enligt eget gottfinnande. Ändringar som genomförs när du har bekräftat en beställning påverkar inte denna beställning, om Altia inte måste genomföra ändringen enligt lag.

  Enskilda bestämmelsers ogiltighet – Om en domstol eller behörig myndighet anser att en bestämmelse i detta avtal (eller en del av en bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar ska denna bestämmelse eller delbestämmelse anses som raderad, utan att de andra bestämmelserna i avtalet påverkas gällande giltighet och verkställbarhet. Om en ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse i detta avtal blir giltig, verkställbar eller laglig om en del av den raderas gäller denna bestämmelse med den minsta ändring som krävs för att göra den laglig, giltig och verkställbar.

  Gällande lagstiftning och tvister – Avtalet regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, med undantag för lagvalsregler. Tvister som uppstår i samband med avtalet avgörs uteslutande av svenska domstolar med Stockholms tingsrätt som första instans. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för tvistlösningar på internet (ODR), som du hittar här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi har ingen skyldighet att delta och deltar inte i denna tvistlösning.

 11. Kontakt
  Om du har frågor eller klagomål gällande dessa försäljningsvillkor eller avtalet, webbplatsen, produkterna eller Altia i allmänhet ber vi dig ta kontakt med Folk o Folks k
  undservice via email webshop@altiacorporation.com eller telefon 020-320 500.

Tack för att du läst igenom försäljningsvillkoren. Vi hoppas att du njuter på ett ansvarsfullt sätt!

Se om produkten finns i lager på ditt Systembolag

Ingen butik vald Aktuell Systembolagsbutik:

Finding nearest stores...

Systembolagsbutiker som har produkten i lager